دانلود فیلم و سریال با لینک مستقیم

بهترین فیلمهای 2015 از نگاه Meta Critic

1دانلود فیلم Goodnight Mommy
6.7 دانلود فیلم Goodnight Mommy
26,796 رای
81 از 100
امتیاز منتقدین
2دانلود فیلم Victoria
7.7 دانلود فیلم Victoria
30,975 رای
77 از 100
امتیاز منتقدین
3دانلود فیلم Hitchcock/Truffaut
7.4 دانلود فیلم Hitchcock/Truffaut
1,252 رای
79 از 100
امتیاز منتقدین
4دانلود فیلم Sherpa
7.8 دانلود فیلم Sherpa
1,176 رای
93 از 100
امتیاز منتقدین
5دانلود فیلم Star Wars: The Force Awakens
8.2 دانلود فیلم Star Wars: The Force Awakens
592,735 رای
81 از 100
امتیاز منتقدین
6دانلود فیلم About Elly
8.1 دانلود فیلم About Elly
24,904 رای
87 از 100
امتیاز منتقدین
7دانلود فیلم Boy & the World
7.7 دانلود فیلم Boy & the World
3,076 رای
80 از 100
امتیاز منتقدین
8دانلود فیلم Iris
7.1 دانلود فیلم Iris
14,718 رای
76 از 100
امتیاز منتقدین
9دانلود فیلم Queen of Earth
6.5 دانلود فیلم Queen of Earth
3,073 رای
77 از 100
امتیاز منتقدین
10دانلود فیلم Room
8.3 دانلود فیلم Room
92,367 رای
86 از 100
امتیاز منتقدین
11دانلود فیلم Inside Out
8.3 دانلود فیلم Inside Out
313,665 رای
94 از 100
امتیاز منتقدین
12دانلود فیلم Mad Max: Fury Road
8.1 دانلود فیلم Mad Max: Fury Road
515,752 رای
90 از 100
امتیاز منتقدین
13دانلود فیلم Anomalisa
7.5 دانلود فیلم Anomalisa
15,986 رای
88 از 100
امتیاز منتقدین
14دانلود فیلم Court
7.8 دانلود فیلم Court
1,591 رای
83 از 100
امتیاز منتقدین
15دانلود فیلم Theeb
- دانلود فیلم Theeb
- رای
- از 100
امتیاز منتقدین
16دانلود فیلم Arabian Nights: Volume 3 - The Enchanted One
6.7 دانلود فیلم Arabian Nights: Volume 3 - The Enchanted One
435 رای
80 از 100
امتیاز منتقدین
17دانلود فیلم The Pearl Button
7.5 دانلود فیلم The Pearl Button
828 رای
80 از 100
امتیاز منتقدین
18دانلود فیلم Counting
6.1 دانلود فیلم Counting
60 رای
79 از 100
امتیاز منتقدین
19دانلود فیلم Arabian Nights: Volume 2 - The Desolate One
7.4 دانلود فیلم Arabian Nights: Volume 2 - The Desolate One
578 رای
81 از 100
امتیاز منتقدین
20دانلود فیلم Arabian Nights: Volume 1 - The Restless One
7.3 دانلود فیلم Arabian Nights: Volume 1 - The Restless One
917 رای
80 از 100
امتیاز منتقدین
21دانلود فیلم Durak
8.0 دانلود فیلم Durak
3,083 رای
83 از 100
امتیاز منتقدین
22دانلود فیلم Mustang
7.6 دانلود فیلم Mustang
9,626 رای
83 از 100
امتیاز منتقدین
23دانلود فیلم Approaching the Elephant
- دانلود فیلم Approaching the Elephant
- رای
- از 100
امتیاز منتقدین
24دانلود فیلم In Jackson Heights
- دانلود فیلم In Jackson Heights
- رای
- از 100
امتیاز منتقدین
25دانلود فیلم Two Step
- دانلود فیلم Two Step
- رای
- از 100
امتیاز منتقدین
26دانلود فیلم We Come as Friends
- دانلود فیلم We Come as Friends
- رای
- از 100
امتیاز منتقدین
27دانلود فیلم Don't Think I've Forgotten: Cambodia's Lost Rock and Roll
- دانلود فیلم Don't Think I've Forgotten: Cambodia's Lost Rock and Roll
- رای
- از 100
امتیاز منتقدین
28دانلود فیلم Li'l Quinquin
- دانلود فیلم Li'l Quinquin
- رای
- از 100
امتیاز منتقدین
29دانلود فیلم Of Men and War
- دانلود فیلم Of Men and War
- رای
- از 100
امتیاز منتقدین
30دانلود فیلم Western
- دانلود فیلم Western
- رای
- از 100
امتیاز منتقدین
31دانلود فیلم Democrats
7.6 دانلود فیلم Democrats
146 رای
88 از 100
امتیاز منتقدین
32دانلود فیلم Horse Money
- دانلود فیلم Horse Money
- رای
- از 100
امتیاز منتقدین
33دانلود فیلم Office
- دانلود فیلم Office
- رای
- از 100
امتیاز منتقدین
34دانلود فیلم Blind
- دانلود فیلم Blind
- رای
- از 100
امتیاز منتقدین
35دانلود فیلم Twinsters
- دانلود فیلم Twinsters
- رای
- از 100
امتیاز منتقدین
36دانلود فیلم Christmas, Again
- دانلود فیلم Christmas, Again
- رای
- از 100
امتیاز منتقدین
37دانلود فیلم Welcome to Leith
- دانلود فیلم Welcome to Leith
- رای
- از 100
امتیاز منتقدین
38دانلود فیلم Buzzard
- دانلود فیلم Buzzard
- رای
- از 100
امتیاز منتقدین
39دانلود فیلم Stray Dogs
6.9 دانلود فیلم Stray Dogs
1,303 رای
84 از 100
امتیاز منتقدین
40دانلود فیلم Coming Home
7.3 دانلود فیلم Coming Home
9,264 رای
- از 100
امتیاز منتقدین
41دانلود فیلم The Black Panthers: Vanguard of the Revolution
7.1 دانلود فیلم The Black Panthers: Vanguard of the Revolution
577 رای
79 از 100
امتیاز منتقدین
42دانلود فیلم The Hunting Ground
7.4 دانلود فیلم The Hunting Ground
3,203 رای
77 از 100
امتیاز منتقدین
43دانلود فیلم Going Clear: Scientology and the Prison of Belief
8.1 دانلود فیلم Going Clear: Scientology and the Prison of Belief
22,728 رای
80 از 100
امتیاز منتقدین
44دانلود فیلم Heart of a Dog
9.0 دانلود فیلم Heart of a Dog
4,247 رای
- از 100
امتیاز منتقدین
45دانلود فیلم The Salt of the Earth
8.4 دانلود فیلم The Salt of the Earth
11,123 رای
83 از 100
امتیاز منتقدین
46دانلود فیلم Finders Keepers
6.9 دانلود فیلم Finders Keepers
1,143 رای
80 از 100
امتیاز منتقدین
47دانلود فیلم The Look of Silence
8.3 دانلود فیلم The Look of Silence
5,923 رای
92 از 100
امتیاز منتقدین
48دانلود فیلم Seymour: An Introduction
7.6 دانلود فیلم Seymour: An Introduction
608 رای
83 از 100
امتیاز منتقدین
49دانلود فیلم Timbuktu
7.2 دانلود فیلم Timbuktu
10,271 رای
92 از 100
امتیاز منتقدین
50دانلود فیلم Sicario
7.7 دانلود فیلم Sicario
158,613 رای
81 از 100
امتیاز منتقدین

برای دریافت آدرس های جدید و اخبار به ما ملحق شوید.